Styrelsen (CNS)

CNS står för det Centrala Nervsystemet och är vårt namn för styrelsen.

Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (Storhjärnan, tillika Ordföranden, samt Lillhjärnan, tillika Vice ordföranden) och ryggmärgen (övriga styrelsen). Tillsammans med det perifera nervsystemet (PNS) utgör det nervsystemet hos Sektionen.

Det centrala nervsystemet inhämtar information från det perifera nervsystemet och bearbetar denna för att därefter skicka ut relevanta nya signaler till kroppen (sektionen, KTH, andra viktiga instanser).

På samma sätt som att det i kroppen är CNS som har det övergripande ansvaret för att allting ska fungera så är det Styrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet inom sektionen och dess ekonomi. Den ansvarar även för att stödja de olika nämnderna och se till att det händer saker inom sektionen och att information sprids.

Samtliga kårbetalande studenter inom sektionen har möjlighet att kandidera själva eller nominera andra sektionsmedlemmar till styrelseposterna. Valen hålls sedan på sektionsmöten där alla kårbetalande studenter inom sektionen har rätt att rösta. Utöver styrelseposter väljs även andra poster under dessa möten.

Styrelsen har representanter i olika råd inom THS och för sektionens talan.

Både protokoll från sektionsmötena och styrelsemötena kommer, efter justeringar, ut på hemsidan under respektive flik.
 

CNS 18/19

Ordförande Jonas Stylbäck ordf-mit@sth.kth.se
Vice ordförande Andrea Lundkvist vordf-mit@sth.kth.se
Kommunikationsansvarig Ylva Engdahl info-mit@sth.kth.se
Kassör Nathalie Wehlin kassor-mit@sth.kth.se
Sekreterare Anna Arousell sekreterare-mit@sth.kth.se
Ledamot Emma Skärvinge
Ledamot Tarik Rezagic
Appendix Nathalie Wehlin